ریل رسیدن به بهارستان از روی کارگران می گذرد…
ریل رسیدن به بهارستان از روی کارگران می گذرد…
سر میز شام نشسته ایم آقای مدیر دست یکی از صاحبان کارخانه ها را گرفته و به سوی ما می آید اما سوژه من نیستم، همکارم که چند سالی است در یک روزنامه کار می کند توجه او را جلب کرده است، در یک دستش دست خبرنگار است و آن دیگری دست مدیر کارخانه؛ بعد از تعارفات معمول آقای مدیر که در سر آرزوی بهارستان دارد به مدیر کارخانه می گوید هزینه انتخاباتی من و کارهای رسانه‌ای با شماست...

به گزارش جارچی آذربایجان، بر اساس آمارها حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ فقط یک چهارم نیاز زندگی آنها را پوشش می دهد و از آنجا که دولت نتوانسته به وعده خود عمل کند و تورم را کنترل نماید این قشر زیر فشار زندگی با تورم ۴۸/۵ درصدی هستند، شورای عالی کارهم ظاهرا هیچ برنامه ای برای تشکیل جلسه و افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد تورم ندارد و در پرداخت حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه هستند!

در این میان مدیران مستعفی از سازمان صنعت، معدن و تجارت که رویای بهارستان در سر دارند دست به دامن کارفرمایان و واحدهای تولیدی برای تامین هزینه انتخاباتی خود هستند.

حال سوال اینجاست! صاحبان ثروت و مجموعه های تولیدی که می گویند در پرداخت حقوق کارگران مشکل دارند چرا از آقای مدیر برای حضور در مجلس شورای اسلامی حمایت می کنند؟

آی قرار است نماینده مردم فقط برای قشر خاص شرایط رانتی ایجاد نماید!