توسعه فضاهای سبز پارکی در تبریز
توسعه فضاهای سبز پارکی در تبریز
دبیر شورای شهر تبریز از توسعه فضا های سبز پارکی در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان احد صادقی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: آگاه سازی و شفافیت در انتقال خبر ها بدست جامعه رسانه انجام می گیرد و لذا در این راستا برگزاری این نمایشگاه ها بعد از چهار سال وقفه اتفاق بسیار خوبی در سطح استان بود چرا که باعث ایجاد تعامل بیشتر بین مردم و رسانه ها می شود.

دبیر شورای شهر تبریز تصریح کرد: سرانه  فضای سبز پارکی در تبریز برای هر نفر ۴ متر است  که استاندارد آن برای هرنفر در دنیا ۲۰ متر می باشد در این راستا برنامه توسعه  ۶۰۰ هکتاری  فضای پیرامون تبریز از اولویت های اساسی در این خصوص است تا مردم دسترسی آسان تر به این فضاها داشته باشند.

صادقی در پایان اذعان کرد: امید است با اقداماتی که در راستای توسعه فضا های سبز پارکی استان انجام گرفه شاهد رضایت مردم در سطح استان باشیم.