تبریز شهر اولین ها در حوزه نشر، انتشارات و چاپخانه
تبریز شهر اولین ها در حوزه نشر، انتشارات و چاپخانه
عضو شورای اسلامی تبریز بر وجود توانایی و قدرت فوق العاده تبریز در حوزه نشر، انتشارات و چاپخانه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان روح الله دهقان نژاد در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: برگزاری این نمایشگاه بعد از چهار سال وقفه پیامد بسیار خوب و با استقبال بی نظیر مردم همراه بود و لذا در این راستا باید تلاش بکنیم تا از تجربیات دیگر استان ها در این نمایشگاه و حتی کشور های دیگر نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به ضرورت رفع ایرادات این نمایشگاه تصریح کرد: باید روز به روز ایرادات این نمایشگاه را برطرف کنیم چرا که نام تبریز نه تنها در حوزه فرهنگ بلکه در حوزه نشر، انتشارات و چاپخانه نیز جزء اولین ها است.

عضو شورای شهر تبریز در پایان خاطرنشان کرد: رسانه ها با قلم روشنگرانه خود معنابخش خبر های جامعه هستند و لذا در این راستا امید است با انجام اقدامات بسیار اساسی در این زمینه شاهد موفقیت های مختلف توسط رسانه هه در عرصه های مختلف باشیم .