وفاداری مردم تبریز در روز ۲۲ بهمن به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان