همایش سرمایه گذاری و توسعه شهرستان های کلیبر، هوراند و خداآفرین با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در شهرستان کلیبر - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان