نشست صمیمی معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با خبرنگاران آذربایجان شرقی - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان