نشست خبری فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا با خبرنگاران تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان