نشست خبری دکتر دبیری رئیس بیمارستان ولیعصر تبریز به مناسبت روز خبرنگار - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان