نشست خبری دبیرکل حزب رفاه و سلامت ” شهرام دبیری” در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان