نشست خبری دبیران علمی و اجرایی همایش FINOCOM 2023 با خبرنگاران در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان