مصدومین چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۲ در بیمارستانهای تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان