سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان