رژه نیروهای مسلح در ۲۹ فروردین روز ارتش-تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان