راهپیمایی مردم تبریز در جمعه های خشم در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت رژیم کودک کش اسرائیل - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان