دهمین اردوی راویان پیشرفت با حضور خبرنگاران در ایستگاه پروژه کنار گذر ایلخچی - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان