حواشی نشست خبری دکتر دبیری رئیس بیمارستان ولیعصر تبریز به روایت تصویر... - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان