بازدید اصحاب رسانه استان از پروژه هیپ لیچینگ در مجتمع مس سونگون - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان