اجتماع بین المللی ۱۰ هزار نفری نسل طوفانی،دانش آموزان دختربا حضور وزیر آموزش و پرورش در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان