ارائه خدمات رایگان به کودکان زیر هفت سال در بیمارستان کودکان مردانی آذری
ارائه خدمات رایگان به کودکان زیر هفت سال در بیمارستان کودکان مردانی آذری
درمان کودکان زیر هفت سال در بیمارستان کودکان مردانی آذری تبریز رایگان شد.

به گزارش جارچی آذربایجان، سیامک شیوا رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان زهرا مردانی آذری، از خدمات رایگان کودکان زیر هفت سال مصوب هیئت دولت خبر داد و افزود: مطابق با مصوبه هیئت دولت و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه خدمات بستری و سرپایی برای کودکان زیر هفت سال که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، سلامت، و نیروهای مسلح در این مرکز خدمات بصورت رایگان ارائه می گردد.