هفتمین نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اصحاب رسانه - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان