راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور فرمانده کل ارتش در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان