تشییع پیکر یک شهید گمنام با حضور خبرنگاران در سالن پورشریفی تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان