انفجار چندین ساختمان و سه کشته در منطقه ولیعصر تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان